EGroupware návody

Instalace EGroupware (platforma Windows)

Tento návod pro instalaci EGroupware byl prováděn na Windows 7 Professional.

1. Než začneme

Instalace eGroupwaru na operačním systému Windows 7 Professional je velice podobná instalaci na Ubuntu. Začneme naprosto stejně, jako u instalace na Ubuntu. Stáhneme si Apache Server a MySQL Server. My použijeme program XAMPP Control Panel. Tento program obsahuje rovnou ve své instalaci Apache Server s MySQL Server a taky PHP. Po instalaci tohoto programu můžeme přistoupit rovnou ke stažení eGroupwaru zde. Při používání XAMPPu musíme eGroupware rozbalit a umístit do složky C://xampp/htdocs/egroupware. Spustíme si XAMPP server. V něm spustíme dva moduly a to Apache Server a MySQL Server, stejně jako vidíme na dalším obrázku. Tento obrázek budeme používat vícekrát pro upřesnění umístění tlačítek, která budeme používat.

Nyní si spustíme internetový prohlížeč a do něj zadáme adresu http://localhost/egroupware. Objeví se nám obrazovka s nastavením jazyka eGroupwaru. Opatrně klikneme na češtinu. V případě, že klikneme špatně, budeme muset pokračovat v instalaci v jiném jazyce. Změnit jazyk můžeme jedině restartem celého systému. Po potvrzení jazyka nám eGroupware spustí instalační test, kde kontroluje nainstalované programy, které potřebujeme pro svou práci, dále kontroluje soubor php.ini a další balíčky potřebné pro svou instalaci.

Po provedení testů získáme na monitoru seznam chyb a správných nastavení. Výstup testů vypadá následovně.

Stejně jako u Ubuntu musíme správně nastavit soubor php.ini. V eGroupwaru budeme odstraňovat kritické chyby, které jsou označeny červeným křížkem a varování, která jsou označena žlutým bleskem. Kritické chyby se týkají většinou nastavení souboru php.ini, a také chybovou hlášku, která nás upozorňuje k doinstalování JPGraph. Varování se týkají většinou doinstalování balíčků, které potřebujeme k aplikacím v eGroupwaru, které budeme chtít používat. Soubor php.ini upravujeme přes XAMPP. V řádku Apache na prvním obrázku najdeme tlačítko Config, potvrdíme a vybereme volbu php.ini. Tento soubor se nám otevře v Poznámkovém bloku, zde změníme všechna nastavení, která po nás eGroupware vyžaduje.

 • upload_max_filesize=2M
  upload_max_filesize=8M
  Pomocí příkazu ctrl+f můžeme tento řetězec vyhledat, stačí nám přepsat 2M na 8M. Jedná se o nastavení maximální velikosti uploadovaného souboru do eGroupwaru.
 • date.timezone=' '
  date.timezone="Europe/Prague"
  Také vyhledáme podle příkazu ctrl+f a změníme řádek na nastavení date.timezone = ''Europe/Prague''. Tento řádek ještě odpoznámkujeme smazáním středníku před příkazem.
 • mbstring.func_overload='0'
  mbstring.func_overload='7'
  Přepíšeme mbstring.func_overload na hodnotu 7 místo dosavadní 0 a odkomentujeme tento řádek. Toto nastavení se týká kódování stránky, volba 7 má plnou podporu kódování utf-8 kódování.

Po provedení těchto změn musíme restartovat Apache Server, stačí ho vypnout a znovu zapnout. Pro naši práci budeme muset doinstalovat balíčky php-pear. V operačním systému Windows tyto balíčky instalujeme pomocí XAMPPu. Zvolením volby Shell otevřeme okno, do kterého budeme zadávat příslušné příkazy:

pear install HTTP_WebDAV_Server-1.0.0RC8
pear install Auth_SASL
pear install Net_IMAP
pear install Net_sieve
pear install XML_Feed_Parser

Jak vypadá okno Shellu se můžete podívat na následucím obrázku.

2. Administrace hlaviček

Jakmile nainstalujeme všechny balíčky a máme opraveny všechny chyby, přesouváme se k Administraci hlaviček. Potvrzením tohoto odkazu se nám automaticky vytvoří soubor header.inc.php, zde nemusíme nastavovat žádné souborové oprávnění ani tento soubor přesouvat do složky s eGroupwarem. Vše se provede automaticky. V případě, že chceme změnit nějaké nastavení v této administraci, stačí přepsat, co potřebujeme a potvrdit volbu Uložit. Tuto volbu vidíme na následujících obrázcích.

 

Nyní se přesuneme dále v instalaci, následuje krok vytvoření databáze eGroupwaru. Při instalaci XAMPPu jsme zadávali heslo, které nyní použijeme pro vytvoření databáze. Stačí nám zadat uživatele root a příslušné heslo. Počkáme pár minut a máme vytvořenou databázi. Klikneme na tlačítko Nainstalovat aplikace eGroupwaru a zase chvíli počkáme, než se aplikace nainstalují.

3. Konfigurace poštovního serveru

Dále v menu Konfigurace poštovního serveru nastavíme DNS nebo IP adresu poštovního serveru, protokol poštovního serveru, DNS nebo IP adresu SMTP serveru, port SMTP serveru, jméno a heslo uživatele pro SMTP autentizaci. Příklad najdeme na následucím obrázku.

Po úspěšném nastavení poštovního serveru se přesuneme zpět do instalačního menu a vybereme tlačítko Vytvořit účet administrátora. V tomto formuláři vytváříme prvního uživatele do eGroupwaru. V případě že už nějakého uživatele máme vytvořeného z předchozích instalací eGroupwaru, tímto odkazem by se uživatel resetoval a my museli vytvářet nového uživatele. Při vytváření administrátorského účtu zadáváme do formuláře uživatelské jméno, křestní jméno a příjmení uživatele (tyto dvě položky nejsou povinné), emailovou adresu, a heslo administrátora. Dále máme možnost poskytnout všem administrátorům přístup ke všem nainstalovaným aplikacím. Administrátor má také právo po přihlášení do eGroupwaru vytvořit uživatelské účty pro jednotlivé pracovníky a přidělit jim administrátorské práva k aplikacím, u kterých to považuje za vhodné. V případě že tuto volbu nechceme potvrdit, máme možnost později při přihlášení do eGroupwaru nastavit všem uživatelům práva pro přístup k dalším aplikacím.

Poslední možností v tomto formuláři je vytvoření tzv. demo účtů, které mohou sloužit jako zkušební účty, popřípadě nám mohou posloužit ke správnému nastavení eGroupwaru. Tyto účty nemají administrátorská práva, mohou pouze prohlížet a přidávat nové události či kontakty do eGroupwaru. Po potvrzení volby tlačítkem Uložit se nám vytvoří první administrátorský účet. Příklad vyplněného formuláře najdeme na dalším obrázku.

Ve čtvrtém kroku menu instalátoru máme možnost spravovat jazyky, se kterými umí eGroupware pracovat. Touto částí se více zabývat nebudeme. Pro nás je důležitý pátý krok. Jedná se o krok Pokročilá správa aplikací. V tomto menu vidíme aplikace, které jsou v eGroupwaru nainstalovány, případně které jsou nainstalovány špatně, a také vidíme jak je možné tyto aplikace opravit, abychom je mohli v eGroupwaru používat. Na následucím obrázku si můžeme prohlédnout jak tento výpis vypadá.

EGroupware v sobě nemá primárně nainstalovaný balíček egw-pear, proto jej budeme muset doinstalovat, abychom mohli používat FelaMiMail. Tento balíček si můžeme stáhnout zde. Po stažení tohoto balíčku jej přesuneme pomocí do složky C://xampp/htdocs/egroupware/egw-pear a zde ho rozbalíme.

Nyní po aktualizaci internetové stránky s eGroupwarem se nám zpřístupní tlačítko instalovat egw-pear. Tuto volbu potvrdíme. Proces instalace balíčku egw-pear je časově celkem náročný, trvá zhruba stejně dlouho, jako bychom instalovali všechny aplikace eGroupwaru (5–15 minut). Jakmile se tento balíček nainstaluje, okamžitě se nám zpřístupní instalace aplikace FelaMiMail. Opět zatrhneme tlačítko instalovat a potvrdíme. Počkáme zase přibližně 10 minut. Po aktualizaci okna eGroupwaru bychom měli mít všechny aplikace v pořádku nainstalovány. Po těchto krocích máme konečně nainstalovaný eGroupware a můžeme jej začít používat. Přihlášení do eGroupwaru si prohlédneme na dalším obrázku.

4. Nastavení FelaMiMailu

Nyní nám všechny aplikace kromě FelaMiMailu plně fungují. U FelaMiMailu musíme ještě správně nakonfigurovat nastavení, abychom si mohli rovnou v eGroupwaru číst naše emaily, a nemuseli se přihlašovat na poštovní server. Nejdříve se musíme přihlásit jako administrátor a přidělit uživateli přístupová práva pro konfiguraci FelaMiMailu. Klikneme na horní liště na položku Administrátor. V tomto menu zvolíme odkaz Uživatelské účty, jako je vidět na dalším obrázku. Zde můžeme přiřazovat práva jednotlivých uživatelů k jednotlivým aplikacím.

Po kliknutí na tento odkaz, vybereme uživatele, u kterého chceme měnit jeho práva a zvolíme Editovat. Ve spodní části monitoru máme seznam aplikací, které může uživatel konfigurovat. Tento výpis vidíme na následujícím obrázku.

Pro naše účely postačí, když uživateli povolíme používat FelaMiMail a EmailAdmin. Jakmile tato práva přidělíme, potvrdíme volbu tlačítkem Uložit. Zůstaneme ještě v tomto menu a další odkaz, na který klikneme, najdeme v levé horní části pod názvem Administrátor pošty: profil přidělený uživateli. Uživateli začneme vytvářet nový profil. Klikneme na odkaz Přidat profil. Zde začneme vyplňovat na kartě Global nejdříve název profilu, a naši emailovou adresu. Na dalším obrázku je toto okno k nahlédnutí.

Na kartě SMTP vybereme typ SMTP serveru. My ponecháme Standardní SMTP server. Do nastavení SMTP zadáváme DNS jméno, popřípadě IP adresu SMTP serveru a port SMTP serveru. Například pro uživatele registrovaného na stránkách seznam.cz zadáme smtp.seznam.cz a jako port zvolíme 25. Dále v tomto formuláři zaškrtneme tlačítko použít SMTP autentizaci. Přidáme emailovou adresu, uživatelské jméno (je shodné s emailovou adresou) a heslo.

Přesuneme se na kartu IMAP. Zde také ponecháme volbu standardní IMAP server, jako DNS jméno zadáme imap.seznam.cz a port IMAP serveru 110. Typ přihlášení na IMAP server ponecháme nezměněný. Poslední volbou v tomto formuláři bude označení v nastavení šifrování. Máme na výběr šifrování STARTLS, TLS, SSL a volbu bez šifrování. Tímto správně nastavíme uživatelský profil. Potvrdíme volbou Uložit. Dříve než se přesuneme v menu do aplikace FelaMiMail, musíme si zkontrolovat, zda máme na našem poštovním serveru povoleno používat protokol IMAP. Primárně u uživatelů na stránkách seznam.cz není tato volba povolena. Uživatel si ji musí sám povolit v nastavení v sekci Propojení schránek zaškrtnutím políčka povolit protokol IMAP.

5. Synchronizace s mobilními aplikacemi

EGroupware zvládá komunikovat s jiným zařízením prostřednictvím protokolu SyncML. Nyní si podrobněji popíšeme, jak tuto synchronizaci zajistit. Nejdříve si musíme na mobilní telefon nainstalovat příslušnou aplikaci. Poté do této aplikace zadáme adresu http://náš-server/rpc.php, my použijeme adresu http://192.168.1.101/egroupware/rpc.php. Synchronizace nám určitě neproběhne, i když máme všechna nastavení správně. Je to kvůli chybě v eGroupwaru. V souboru php.ini musíme zpětně nastavit funkci Mbstring.func_overload na hodnotu 0. Pro přístup do log souborů nám slouží tlačítko Logs, které vidíme na prvním obrázku na řádku Apache. V log souborech najdeme údaje o uživateli, který se snaží přistoupit na náš eGroupware server, dále také proč synchronizace nemusí proběhnout v pořádku.

EGroupware je připraven, správně nainstalován a nakonfigurován, abychom ho mohli kdykoliv použít a případně vytvořit synchronizaci s mobilním telefonem.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

EGroupware Menu

Instalace EGroupware (platforma Windows)

Instalace EGroupware (platforma Windows)

Tento návod pro instalaci EGroupware byl prováděn na Windows 7 Professional.

1. Než začneme

Instalace...

Instalace EGroupware (platforma Linux distribuce Ubuntu)

Tento návod pro instalaci EGroupware byl prováděn na Linux distribuce Ubuntu 10.04.

1. Než začneme

Předpokladem...

Informace o systému

logo egroupware

EGroupware je open source groupwarový software pro podporu týmové spolupráce, který lze využít jak v malých firmách, tak i ve vekých společnostech.

Aktuální verze: 17.1
Vývojář: Open Source Project
Licence: GNU General Public License
Technologie: PHP, databáze MySQL, PostgreSQL, SAP/Max DB s ODBC, MS SQL Server s ODBC, Oracle s ODBC
Web: www.egroupware.org

Přihlášení