Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ke službám poskytovaným na serveru CMS-systémy.cz jejichž provozovatelem:
PANKY WARE s.r.o.
se sídlem 14, 747 43 Větřkovice
IČO: 04837746
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 65347

 

1.) Úvodní ustanovení

1.1. PANKY WARE s.r.o. je Provozovatel serveru www.cms-systemy.cz (dále jen „server“).

1.2. Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě webové Objednávky nebo písemné Smlouvy o poskytování služeb na serveru (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Provozovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Objednatelem“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.3. Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.4. Podmínky a vztahy neuvedené v těchto Obchodních podmínkách ani ve Smlouvě se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském.

1.5. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotovovány v českém jazyce.

1.6. Pravidla Provozovatele pro poskytování jeho služeb jsou specifikována v Podmínkách užívání dostupných na serveru.

Definice pojmů

Objednatel - fyzická osoba – spotřebitel, fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, která si objednává službu na serveru.

Služba - služby poskytované Provozovatelem na serveru – viz Ceník dostupný na serveru.

Smlouva - Smlouvou se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí objednávka automaticky vygenerovaná při objednání služeb Objednatelem přímo na serveru nebo písemná Smlouva o poskytování služeb na serveru uzavřená mezi Provozovatelem a Objednatelem.

Podmínky užívání - soubor podmínek, závazných postupů, opatření a/nebo omezení pro poskytování služeb Provozovatele jeho Objednatelům na serveru.

Zájemce - osoba, která má zájem o zboží nebo služby nabízené Objednatelem na serveru.

 

2. Vznik smluvního vztahu mezi provozovatelem a objednatelem

2.1. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Objednatelem vzniká u bezplatně poskytovaných služeb aktivací objednané služby a u placených služeb zaplacením Objednávky, pokud není dohodnuto jinak.

2.2. Objednatel i Provozovatel se dohodnuli na elektronickém zasílání Smluv.

 

3. Práva a povinnosti provozovatele

3.1. Provozovatel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy poskytovat Objednateli služby ve sjednaném rozsahu a po sjednanou dobu.

3.2. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu objednaných inzerátů a reklamy a neposkytnout objednanou službu, pokud tato svou formou, obsahem nebo kvalitou neodpovídá zájmům Provozovatele, a/nebo pokud by byla v rozporu s platnými zákony ČR, s dobrými mravy nebo s těmito Obchodními podmínkami.

3.4. Provozovatel poskytne Objednatelem požadovanou službu v termínu uvedeném ve Smlouvě, pokud není ve Smlouvě uveden, pak v nejbližším možném termínu.

3.5. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit aktivaci objednané služby v případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti jakékoliv své závazky vůči Provozovateli.

3.6. Provozovatel není povinen uhradit Objednateli náhradu skutečné škody či ušlého zisku, které vzniknou v důsledku omezení, přerušení, neposkytnutí služby či vadného plnění nebo vyzrazením přihlašovacího hesla či jeho zneužitím třetími osobami.

3.7. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ služby a/nebo zboží nabízeného Objednatelem ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi Objednatelem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost za dodání a převzetí nabízeného zboží nebo služby Objednatelem a jeho/její zaplacení nese plně Objednatel a Zájemce.

3.8. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit poskytované služby na serveru, a to i bez předchozích upozornění jeho uživatelů.

 

4. Práva a povinnosti objednatele

4.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Provozovateli všechny potřebné údaje a podklady nutné pro realizaci sjednaných služeb. Zároveň Objednatel prohlašuje, že identifikační a kontaktní údaje o jeho osobě uvedené ve Smlouvě jsou úplné, aktuální a pravdivé.

4.2. Objednatel se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě poskytnutí objednané služby, a že případné nároky třetích osob vůči Provozovateli vzniklé v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, Objednatel v plné výši odškodní.

4.3. Objednatel se zavazuje, že bude využívat všechny poskytované služby řádně, zejména bez úmyslu poškodit jakoukoliv třetí osobu nebo Provozovatele.

4.4. Objednatel není v rámci jemu poskytovaných služeb oprávněn vkládat na server inzerci či reklamu třetích stran (vyjma dceřiných společností a poboček Objednatele nebo písemného souhlasu Provozovatele), předávat služby Provozovatelem jemu poskytnuté třetím stranám a předávat své přihlašovací údaje jiným osobám. Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy s tím, že v případě odstoupení od Smlouvy ze strany Provozovatele z tohoto důvodu nemá Objednatel právo na vrácení jakéhokoliv částky, kterou Objednatel za službu Provozovateli zaplatil.

4.5. Objednatel se při vkládání obsahu inzerce či reklamy (textu, videa, fotografií) zavazuje dodržovat zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským, nevkládat inzerci a reklamu, která odporuje dobrým mravům, platným zákonům ČR anebo poškozuje Provozovatele. Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy s tím, že v případě odstoupení od Smlouvy ze strany Provozovatele z tohoto důvodu nemá Objednatel právo na vrácení jakéhokoliv částky, kterou Objednatel za službu Provozovateli zaplatil.

4.6. Objednatel je povinen zkontrolovat správnost a úplnost Provozovatelem zveřejněné inzerce nebo reklamy bezodkladně po jejím uveřejnění.

4.7. Pokud není objednaná služba Provozovatelem Objednateli poskytnuta v plném rozsahu z technických důvodů na straně Provozovatele, má Objednatel právo na prodloužení doby poskytování služby nebo na přiměřenou slevu z ceny služby. Provozovatel však nenese odpovědnost za problémy s funkčností serveru způsobené třetí osobou a za problémy, jejichž závažnost vyžaduje řešení, jež je mimo technické možnosti Provozovatele.

4.8. Objednatel, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, výslovně souhlasí s tím, že údaje týkající se jeho osoby budou Provozovatelem zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění jeho novel a to pouze za účelem realizace Smlouvy, popřípadě registrace Objednatele, pokud se k ní přihlásí. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje Objednatel Provozovateli na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Objednatel kdykoliv u Provozovatele odvolat.

 

5. Platební podmínky

5.1. Služby na serveru jsou zpoplatněny dle platného Ceníku, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek a je rovněž přístupný na serveru. Uvedené ceny jsou konečné. Provozovatel není plátce DPH. Provozovatel má právo na základě vnitřních podmínek předložit Objednateli speciální cenovou nabídku.

5.2. Pokud se Objednatel a Provozovatel nedohodnou jinak, je cena za službu splatná předem. Způsoby, jakým lze službu zaplatit, jsou uvedeny na serveru.

5.3. Jestliže se Objednatel s Provozovatelem dohodnou, že služba bude aktivována před zaplacením, zašle Provozovatel Objednateli do 14 dnů od aktivace služby fakturu se splatností 14 dnů, přičemž Objednatel je povinen takto zaslanou fakturu uhradit v plné výši ve lhůtě splatnosti.

5.5. Při platbě je Objednatel povinen uvádět správný variabilní symbol. Pokud je platba neoznačená nebo je označená chybně, je považována za neidentifikovatelnou platbu a pokud se ji Provozovateli nepodaří do 14 dnů od jejího přijetí identifikovat, bude vrácena zpět, pokud to bude technicky možné. Pokud platba nebude identifikována, nelze ji považovat za úhradu služeb dle Smlouvy.

5.6. Při prodlení v placení podle bodu 5.3. těchto Obchodních podmínek je Objednatel povinen Provozovateli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši podle § 1970 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a § 2 Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. z neuhrazené částky, a to za každý, byť jen započatý den prodlení. Za den úhrady se považuje den, kdy je částka připsána na bankovní účet Provozovatele. Provozovatel má zároveň právo na úhradu minimálních nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1000 Kč.

5.7. Objednatel souhlasí s odesíláním faktury v elektronické podobě na elektronickou adresu uvedenou ve Smlouvě.

 

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny.

6.3. Lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění je 30 kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, podle toho, která skutečnost nastala dříve. Po uplynutí této lhůty zanikne Objednateli právo na reklamaci.

6.4. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy Provozovatel od Objednatele obdržel reklamaci. Reklamaci je možno uplatnit písemně nebo elektronicky na adresu Provozovatele.

6.5. Lhůta pro vyřešení práva z vadného plnění ze strany Provozovatele je 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného uplatnění.

 

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy o dodávce služby, která byla upravena podle jeho vlastního přání nebo pro jeho osobu.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 7.1. může od Smlouvy odstoupit Objednatel i Provozovatel kdykoli v době, která předchází aktivaci služby.

7.3. Provozovatel má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od Smlouvy v průběhu realizace služby v případech podstatného porušení Podmínek užívání nebo Obchodních podmínek Provozovatele ze strany Objednatele (§ 2002/1 občanského zákoníku). Za podstatné porušení těchto Obchodních podmínek se považuje nedodržení ustanovení (porušení) odstavců 4.4. resp. 4.5. těchto podmínek.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Uzavřením Smlouvy Objednatel vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailových zpráv odesílaných Provozovatelem na elektronickou adresu Objednatele. E-mailové zprávy mohou mít informační i obchodní charakter.

8.2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé využíváním služeb serveru v rozporu s těmito Obchodními podmínkami.

8.3. Provozovatel je výlučným vlastníkem všech práv k databázím zveřejněným na serveru.

8.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy s Objednatelem.

8.5. Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. 

 

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost s datem od 1. března 2016.

Přihlášení